අත් දෙබලක

  • Hand forklift / Manual  stacker

    Hand forklift / Manual Stacker

    කුඩා ගබඩා, නිෂ්පාදන හෝ සිල්ලර පරිසරය තුළ, ඔබේ දෛනික වැඩ චර්යාව ප්‍රශස්ත කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රවේශ මට්ටමේ ස්ටැකර් වේ.එහි ඉතා කුඩා මානය නිසා, මෙම ස්ටැකර් සීමිත අවකාශයන් තුළ එහි ශක්තීන් ඉටු කරයි. එය පටු අවකාශයක ක්‍රියා කළ හැකි අතර, ක්‍රියා කිරීමට පහසු වන අතර බොහෝ ශ්‍රමය ඉතිරි කර ගත හැක.